" /> കൊയിലാണ്ടി നഗരസഭയിൽ 121.40 കോടി വരവും, 120.60 കോടി ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു | Koyilandy Diary

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 All Rights Reserved by Koyilandydiary.com Powered By Addpix Solutions

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com